Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANNOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tento dokument obsahuje informace (pravidla), týkající se zpracování osobních údajů poskytnutých společnosti Dárek na jistotu s.r.o., se sídlem Římská 526/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 14383268, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 364898 vedeném u Městského soudu v Praze, jejími klienty, nebo jakýmikoliv třetími osobami, které jsou pro účely těchto zásad společně označovány pouze jako „subjekty údajů“.

 

Společnost Dárek na jistotu s.r.o., která provozuje webové stránky www.dareknajistotu.cz, se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

 

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace.

Správcem osobních údajů je osoba, která disponuje osobními údaji subjektů údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Dárek na jistotu s.r.o. je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje subjektů údajů.

 

Kontaktní údaje a totožnost správce:

Společnost Dárek na jistotu s.r.o., se sídlem Římská 526/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 14383268 (dále jako „správce“).

Doručovací adresa: Římská 526/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Email: info@dareknajistotu.cz

Telefon: + 420 720 999 309 

 

 1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů, který správce kontaktuje prostřednictvím webových stránek, nebo který se stává klientem či obchodním partnerem správce, může být požádán o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo své společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) akademický titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma,
 2. b) bydliště nebo sídlo společnosti,
 3. c) datum narození, identifikační číslo, DIČ
 4. d) státní občanství,
 5. e) telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

Údaje, které subjekt údajů správci poskytuje, jsou správcem používány k tomu, aby jej kontaktoval zpět a poskytl mu informace, o které jej požádal, nebo pro účely dodání zboží správcem, resp. s tím související uzavírání smluv a jejich plnění.

Účelem zpracování může být rovněž ochrana oprávněných zájmů správce, přičemž může jít o celou řadu případů a situací. Oprávněným zájmem je například ochrana a prokázání práv správce a jeho právních nároků, zejména z uzavřených smluv, anebo způsobené újmy. Pro účely dle tohoto odstavce jsou zpracovávány osobní údaje po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce mezi správcem a subjektem údajů, nebo od posledního kontaktu mezi správcem a subjektem údajů, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Pro účely dle tohoto odstavce jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné komunikace mezi správcem a subjektem údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Správce bude osobní údaje subjektu údajů zpracovávat po dobu, po kterou mu bude poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu. Po skončení této doby s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení.

 

 1. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje subjektu údajů bude zpracovávat správce. Pro zajištění a splnění některých jeho zákonných a smluvních povinností využívá správce další osoby (subdodavatele). Tyto osoby jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o:

 1. a) externí advokátní kancelář,
 2. b) externí účetní,
 3. c) dopravce
 4. d) daňové poradce a kontrolní orgány,
 5. e) zpracovatele, kteří správci poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

 

 1. Jaká jsou práva subjektu údajů.

Subjekt údajů má vůči správci právo zejména:

 1. a) požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
 2. b) požadovat jejich opravu,
 3. c) požadovat jejich výmaz,
 4. d) požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 5. e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají,
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na webové adrese uoou.cz.

 

 1. Automatizované zpracování osobních údajů.

Webové stránky www.dareknajistotu.cz neprovádí automatické zpracování osobních údajů, včetně profilování.

 

Soubory „cookies“

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování přihlašovacích údajů, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky www.dareknajistotu.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky, soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

 

 1. Uplatnění práv subjektů údajů u správce.

Jednotlivá práva uvedená v čl. 5 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce buď e-mailovou zprávou na adresu: info@dareknajistotu.cz nebo písemně dopisem na doručovací adresu správce.

Žádosti subjektů údajů je správce povinen vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je správce oprávněn lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení správce subjekt údajů včas informuje.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. listopadu 2022